Lidmaatschap

CONTRIBUTIE NBCC 2023

Lidmaatschap € 21,50
Gezinslidmaatschap € 12,50
Jeugdlidmaatschap € 12,50

In het bedrag van de contributie zit een bedrag van € 2,00. Dit is de verplichte afdracht aan de Raad van Beheer. Dit bedrag moeten wij doorberekenen aan al onze leden. Dit besluit is genomen op de BLV dd. 27 juni 2015.

Wij berekenen geen inschrijfgeld!

Wordt men na 1 juli 2023 lid, dan is de contributie als volgt:

Lidmaatschap € 12,50
Gezinslidmaatschap € 8,50

Het lidmaatschap van de NBCC loopt altijd gelijk aan het kalenderjaar.
De contributie voor het lopende jaar dient uiterlijk 1 maart 2023 in ons bezit te zijn op rekeningnummer NL27 INGB 0000 0061 30 t.n.v. NBCC
IBAN: NL27INGB0000006130
BIC: INGBNL2A

Wilt u bij betaling duidelijk vermelden: Contributie 2023 en uw lidnummer.

Gezinslidmaatschap
Gezinsleden dienen op hetzelfde adres te wonen als het hoofdlid. Zij hebben dezelfde rechten en plichten als de overige leden.

Jeugdleden
Jeugdleden zijn leden onder de 18 jaar.

Tenaamstelling
Het lidmaatschap staat op naam en is niet overdraagbaar.

Wetswijziging/Opzegging

Uw opzegging moet voor 1 december van het lopende jaar bij de ledenadministratie gemeld worden.

Vanaf 1 december 2011 is er een wetswijziging die voorschrijft dat verenigingen moeten zorgen dat informatie over opzeggen van het lidmaatschap op de homepage van de website staat. Dit komt door een wetswijziging in de regels over het stilzwijgend verlengen en opzeggen van abonnementen.

Door een wetswijziging moeten verenigingen zorgen dat leden eenvoudig informatie over het opzeggen van het lidmaatschap kunnen vinden.
Het houdt concreet in dat vanaf 1 december 2011 informatie over opzeggen opvallend op de homepage van de website moet staan. Bijvoorbeeld door een blokje met link naar een achterliggende pagina met uitgebreide informatie over opzeggen. Als een vereniging ook een ledenblad heeft moet de informatie in elke uitgave op bladzijde 1, 2 of 3 van het blad staan.

De overige wijzigingen in de wetgeving gelden voor ondernemers die producten aan consumenten verkopen zoals abonnementen op tijdschriften, kranten, sportscholen, onderhoudscontracten en dergelijke. Deze wijzigingen gelden niet voor lidmaatschappen van verenigingen en de regels blijven zoals vermeld in artikel 35 en 36 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Alle wijzen van opzeggen blijven mogelijk en ook de duur van de verlenging wordt niet bijzonder beperkt, zodat stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap van een vereniging met een heel jaar mogelijk blijft.

Nieuwe leden

Graag verwelkomen wij nieuwe leden. U kunt een mailtje naar onze ledenadministratie sturen of onderstaand formulier invullen.

Formulier Aanmelden lidmaatschap

De met * gemerkte velden zijn verplicht.

    Aanhef:*


    Automatische incasso?*

    Soort lidmaatschap:*

    Heb je Bearded Collies?