NBCC
ActueelVerenigingPuppen/herplaatsingVoor fokkersRegionaalWinkelWedstrijdennieuwsbrief
Rasstandaard
Fokreglement
Dekreuenlijst
Toelichting Pupinfo
Voorwaarden pupinfo fokkers
Aanvraag stamboom
Formulieren fokkers
Raad van Beheer
Raad van BeheerInformatie en actualiteiten Raad van Beheer


Handboek 'Fokken van rashonden, omgaan met inteelt en verwantschap'

Het project verwantschap is een initiatief van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland samen met het Ministerie van Economische Zaken , Landbouw en Innovatie. Het project verwantschap maakt onderdeel uit van het duurzaam fokbeleid van de Raad van Beheer: op weg naar de gezonde rashond. Het boek is ontwikkeld als onderdeel van het project verwantschap.meer info

Het boek is bedoeld als handboek en als naslagwerk bij het gebruik van de software om zo de benodigde kennis te ontwikkelen.
Download PDF

Beste Fokkers,


Hieronder en bijgevoegd een uitnodiging van de Raad van Beheer.
Presentatie 'toekomst van onze sector'

De maatschappelijke druk op onze sector, de rashondenfokkerij, neemt sterk toe. De afgelopen jaren is er stevige kritiek geweest vanuit de media, de maatschappij en de politiek. Op onze Algemene Vergadering van 24 mei jongstleden hebben we een aantal belangrijke veranderingen ingevoerd, maar zijn die voldoende om het tij te keren?

Om op deze en andere vragen een antwoord te geven, heeft het bestuur van de Raad van Beheer mediastrateeg Kay van de Linde en opinieleider Maurice de Hond gevraagd een uitgebreid onderzoek te doen naar de manier waarop de politiek, de journalistiek en de maatschappij naar onze sector kijkt, en wat de uitdagingen zijn waar we de komende jaren mee te maken zullen krijgen.

Gedurende de Algemene Vergadering van 30 juni heeft Kay van de Linde de uitkomsten van het onderzoek voor de eerste keer gepresenteerd. De Raad van Beheer wil nogmaals de aangesloten leden en met name ook de individuele fokkers in de gelegenheid stellen deze presentatie bij te wonen.

Tijdens de presentatie zal Kay van de Linde de uitkomsten presenteren en met ons allen in gesprek gaan over de mogelijke gevolgen. Als onderdeel van dit onderzoek heeft Maurice de Hond een opinieonderzoek uitgevoerd onder alle Nederlanders over de hondenfokkerij, wat hij voor ons op dinsdag 30 oktober zal presenteren.

Maurice de Hond zal ook zijn befaamde “InfoToto” houden: alle aanwezigen mogen proberen te voorspellen hoe Nederland denkt over een aantal belangrijke stellingen. Diegene die het dichtst in de buurt komt, wint de Raad van Beheer InfoToto Beker 2012! Redenen genoeg om aanwezig te zijn op de presentatie van dinsdag 30 oktober aanstaande. De presentatie is gratis en uitsluitend toegankelijk voor Bestuurs- of Commissieleden van aangesloten verenigingen en voor geregistreerde Rashondenfokkers.

Als u aanwezig wilt zijn kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier op www.raadvanbeheer.nl/toekomstsector . Uw bevestiging geldt als toegangsbewijs. De Raad van Beheer nodigt alle Bestuurs- en/of Commissieleden van de aangesloten verenigingen en alle geregistreerde Rashondenfokkers van harte uit om aanwezig te zijn bij de presentatie.

Wij rekenen op uw komst!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Raad van Beheer

Onderstaande link geeft u de presentatie weer in .pdfOverheidsonderzoek hondenrassen


De presentatie van de analyse over de toekomst van onze sector tijdens de laatste AV krijgt al sneller dan verwacht het voorspelde vervolg. Gisteren heeft Staatssecretaris Bleker aangekondigd dat er nog dit jaar een onderzoek komt naar de welzijns- en gezondheidsproblemen bij twee hondenrassen: de Franse Bulldog en de Chihuahua. De verwachting is dat het onderzoek eind van dit jaar zal starten. Op basis van de brief hebben wij onderstaande reactie geplaatst op onze website en overige media. Bijgaand tevens een artikel zoals dit vandaag in De Telegraaf is verschenen. Mogelijk dat er op basis van onze reactie en contacten met de betreffende rasverenigingen nog een vervolg komt. Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn. Met vriendelijke groet, Raad van Beheer

Overheidsonderzoek hondenrassen goed vervolg op maatregelen Raad van Beheer

Het ministerie van E, L & I heeft op 11 juli 2012 een brief gestuurd aan de Tweede Kamer waarin zij aangeven jaarlijks onderzoek te laten verrichten naar welzijns- en gezondheidsproblemen bij 2 dierrassen. Doel is het in kaart brengen van veelvoorkomende schadelijke raskenmerken en erfelijke gebreken. De betrokken rasverenigingen kunnen dan worden aangesproken op hun rol en verantwoordelijkheid in de aanpak van deze problemen.
Voor het eerste jaar zullen twee hondenrassen onderzocht worden: de Franse Bulldog en de Chihuahua.
Plannen overheid liggen in het verlengde van genomen maatregelen Raad van Beheer De Raad van Beheer deelt de zorgen uit de brief van de overheid. De Raad van Beheer heeft de afgelopen jaren meerdere maatregelen genomen om de gezondheid van de rashond te verbeteren.  Onlangs nog hebben de Nederlandse hondenverenigingen een verbod ingevoerd op het fokken van honden die aantoonbaar lijden aan één of meerdere ernstige aandoeningen.
Naast het verbod op het fokken met zieke rashonden komen er strengere voorwaarden ter bevordering van het fokken van lichamelijk en mentaal gezonde honden. Bij het keuren van rashonden worden ook de gezondheid van honden en een gedragscode voor keurmeesters in acht genomen. Verder kunnen keurmeesters honden met ernstige afwijkingen diskwalificeren. De Raad van Beheer investeert veel in gezond- en welzijnsonderzoek in samenwerking met de universiteiten van Utrecht en Wageningen.

De Raad van Beheer ondersteunt het initiatief van de overheid. Het initiatief ligt in het verlengde van de verandering die door de Raad van Beheer in gang is gezet. De onderzoeken van de overheid zijn een goed vervolg en passen binnen de toekomstvisie van de Raad van Beheer op weg naar een gezonde rashond als geheel.

Lees de brief van de overheid.

Meer informatie over het fokbeleid van de Raad van Beheer.

Artikelen De Telegraaf.


Organisatie "dubbele" show in één weekend

Naar aanleiding van een verzoek van een van onze aangesloten leden hebben wij binnen het bestuur uitvoerig en diepgaand gediscussieerd over de wens tot het mogen organiseren van een "dubbele" show in één weekend. De organisatie van een dubbele show houdt in dat één organisatie in hetzelfde weekend en op dezelfde locatie zowel op zaterdag als op zondag een "all breed show" met toekenning van (inter)nationale kampioenschapsprijzen voor alle rassen kan organiseren.
Het verzoek is gemotiveerd met de overwegingen dat de organisatie van dubbele shows in één weekend een snel groeiend fenomeen in veel landen om ons heen is en de vraag van buitenlandse exposanten naar gelijksoortige organisaties in ons land, dan ook groeit. Niet alleen worden de exposanten meer mogelijkheden geboden om hun honden te laten beoordelen, maar ook hebben de standhouders meer mogelijkheden hun omzet te vergroten. Bezoekers kunnen twee dagen lang genieten van alle rassen en hoeven geen twee dagen naar een show om alle rassen te kunnen zien. Zeer redelijk is het dan ook om aan te nemen dat er meer (buitenlandse) exposanten zullen komen, standhouders eerder geneigd zijn in te schrijven en de waarde van het evenement voor bezoekers nu wel heel aantrekkelijk wordt.

Wij hebben dan ook geen bezwaar tegen de organisatie van een dubbele show in één weekend. Graag stellen we de tentoonstellinggevende organisaties in de gelegenheid een aanvraag in te dienen als zij vanaf 2013 mogelijk een dubbele show willen organiseren.

Voor een besluit over toekenning van een aanvraag zijn een aantal voorwaarden van groot belang:

  • de aanvragen moeten uiterlijk 1 maart van het jaar voorafgaand aan het betreffende tentoonstellingsjaar binnen zijn;

  • om te voorkomen dat in een relatief klein kynologisch land als het onze een "overkill" aan exposities ontstaat en de spoeling daarmee voor het totaal dunner zou kunnen worden, willen wij maximaal vijf organisaties de gelegenheid geven een dubbele show te organiseren;
  • de locatie dient van kwalitatief hoog en internationaal niveau te zijn en moet voldoende oppervlakte bieden voor een show van minimaal 1.500 honden per dag, er moeten voldoende parkeerplaatsen op redelijke loopafstand van de locatie liggen, er moet voldoende gelegenheid zijn voor overnachtingen in campers, hotels, pensions, dit in een straal van maximaal vijftien kilometer;
  • de showorganisatie dient minimaal tien jaar ervaring te hebben in de organisatie van een show zodat voldoende waarborgen bestaan om de complexiteit van een dubbele show aan te kunnen.


Met dit besluit hopen wij de kynologische weekends in ons land voor bezoekers en exposanten nog aantrekkelijker te maken en gaan wij ervan uit dat het aantal inschrijvingen op onze show groeit.
Wij zijn ons er van bewust dat hierdoor wellicht iets minder dagen vrij zullen zijn voor rasverenigingen om hun kampioenschapsclubmatches te organiseren (maximaal vijf dagen minder per jaar) maar daar tegenover staat dat exposanten meer mogelijkheden krijgen hun honden in te schrijven en kampioenschapsprijzen te behalen.
Samen met de tentoonstellinggevende verenigingen in ons land willen wij de criteria en voorwaarden voor toekenning nader uit te werken. Besluitvorming over het aantal (dubbele) shows en de spreiding ervan blijft voorbehouden aan het bestuur van de Raad van Beheer.

Een organisatie heeft hierover al een tijdje geleden een verzoek ingediend. Deze organisatie voldoet aan de hierboven gestelde voorwaarden. Zij krijgen dan nu ook toestemming als één van de 5 organisaties toestemming voor het organiseren van een dubbel show op zaterdag 28 en zondag 29 september 2013 in Maastricht. Wij zijn van mening dat we daarmee de binnen- en buitenlandse exposanten nog meer zullen aansporen op onze shows in te schrijven.

Op het eerstkomende TGVN overleg zullen wij de criteria verder ontwikkelen. Andere belangstellende organisatie worden in de gelegenheid gesteld een aanvraag in te dienen.

Namens het Bestuur van de Raad van Beheer,
met vriendelijke groet,
Hugo Stempher
portefeuillehouder Exposities


Voorstel tot aanpassing van de welzijnsregels voor teef en  inteeltverbod
Voorstel tot aanpassing Raad van Beheer.


Fokverbod zieke rashonden

Nederlandse hondenverenigingen hebben een verbod ingevoerd op het fokken van honden die aantoonbaar lijden aan één of meerdere ernstige aandoeningen. Een DNA afstammingscontrole wordt verplicht. Hiermee willen hondenverenigingen de gezondheid en het welzijn van rashonden in Nederland verbeteren.

Deze koerswijziging is aangenomen door een overgrote meerderheid van de Nederlandse hondenverenigingen op de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied, de koepelorganisatie van rashondenverenigingen, op donderdag 24 mei jongstleden. Vicevoorzitter John Wauben van de Raad van Beheer spreekt van een historisch besluit. “Na jaren van intensieve discussies hebben hondenfokkers besloten een grote stap te zetten op weg naar een gezondere rashond”, aldus Wauben.

Naast het verbod op het fokken met zieke rashonden komen er strengere voorwaarden ter bevordering van het fokken van lichamelijk en mentaal gezonde honden. Bij het keuren van rashonden worden ook de gezondheid van honden  en een gedragscode voor keurmeesters in acht genomen. Verder kunnen keurmeesters honden met ernstige afwijkingen diskwalificeren. DNA afstammingscontrole is het sluitstuk voor het nieuwe en strengere fok- en gezondheidsbeleid.

De nieuwe maatregelen passen binnen de toekomstvisie van de Raad van Beheer op weg naar een gezonde rashond als geheel. De Raad van Beheer investeert veel in gezond- en welzijnsonderzoek in samenwerking met de universiteiten van Utrecht en Wageningen, en in landelijke fokkersopleidingen.

Meer informatie over het duurzame fokbeleid op de website van de Raad van Beheer.

Naar aanleiding van de genomen besluiten op de Algemene Ledenvergadering van de Raad van Beheer van donderdag 24 mei zijn een aantal publicaties verspreid naar de pers.

Ook zijn er naar aanleiding van een artikel in het
NRC al meerdere publicaties geweest:
- Fokken met zieke honden
RTL Nieuws
- Fokken met zieke honden
Nederlands Dagblad
- Fokken met zieke honden
Binnenland Nieuws


Samenvatting Agendapunten ALV 24 mei 2012

DNA Afname

Er blijken nog een aantal onduidelijkheden en vragen te zijn over het voorstel over de verplichte DNA-afstammingcontrole dat in de Algemene Vergadering van mei ter stemming komt. Deze vragen zijn door de Raad van Beheer verzameld en met de antwoorden in deze Raadar nieuwsbrief gebundeld.
 
Mocht u specifiek over dit onderwerp nog aanvullende vragen hebben stuurt u dan een mail naar de
Raad van Beheer.

Fokkerstour 2012 Raad van Beheer 

Vanaf 2012 vindt het Raad van Beheer Fokkerscongres in een andere opzet plaats. Mede door de evaluaties van de deelnemers is er besloten om af te wijken van het standaard concept. 

Nieuw Raad van Beheer Fokkerstour 2012 

Het is niet meer op 1 dag op 1 locatie maar op meerdere avonden op meerdere locaties. Het overvolle voorjaar met een drukke kynologische agenda is ingewisseld voor avondsessies in de maanden juni en juli. De sessies zijn van langere duur zodat de sprekers de ruimte hebben om uitgebreider en zonodig dieper op de materie in te gaan.

Door de kleinere groepen is er meer interactie mogelijk. 

In totaal zijn er drie verschillende themasessies. Deze worden elk gegeven op drie avonden, elk op een andere locatie door het land.

Er geldt een maximum van 50 deelnemers per sessie per locatie. 

Programma Fokkerstour 2012 

Voor een overzicht van het programma, de sprekers, de locaties en de inschrijving kunt u direct terecht op de website.

Woensdag 11 april 2012:
Alle sessies zijn vol. U kunt alleen nog aanmelden voor de wachtlijst!

Wachtlijst
Bij interesse voor een van de sessies van de Fokkerstour kunt u zich aanmelden voor de wachtlijst. Op basis van het aantal inschrijvingen op deze wachtlijst kijken wij naar mogelijkheden om eventueel extra sessies te organiseren of voor andere opties. De aanmelding voor de wachtlijst treft u aan onder
inschrijfmodule of via de website van de Raad van Beheer. 


Uitvoeringsregels Locatiecontrole

Fokkers zullen in de toekomst aan de Uitvoeringsregels Locatiecontrole, opgesteld door de Raad van Beheer, moeten voldoen voor wat betreft verzorging, huisvesting, gezondheid e.d. 

Tijdens de Algemene Vergadering van 19 november 2011 zijn de aanpassingen van de artikelen III.16 en III.49 KR goedgekeurd, met daarbij de toezegging dat de Uitvoeringsregels met betrekking tot locatiecontroles vóór de inwerkingtreding eerst aan de leden van de Raad van Beheer zullen worden voorgelegd.

Het bestuur van de Raad van Beheer heeft bijgevoegde Uitvoeringsregels in principe goedgekeurd en zij legt deze Uitvoeringsregels nu voor aan de besturen van verenigingen.

Het is de bedoeling dat deze regels vanaf 1 mei 2012 in werking treden. 
De NBCC plaatst deze reglementen op de website onder voorbehoud. Het kan zijn dat er nog wijzigingen in worden aangebracht. Indien dit het geval is zullen wij u hiervan uiteraard zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Bekijk:

Disclaimer